پرتال ملی مک وب:

تفکیک 1000 کسب و کار در 1000 سامانه

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر کسب و کار در سامانه مرتبط

سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور (هر کسب و کار در کشور یک وبسایت اختصاصی)

فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران

تعرفه ها

تعرفه ها

مالکیت یک سایت اختصاصی جامع و کامل، در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، در سامانه مرتبط با کسب و کار شما

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 سایت داخلی و اختصاصی مالکیت یک سایت جامع و کامل، در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 1 سال 120/000
2 سایت داخلی و اختصاصی مالکیت یک سایت جامع و کامل، در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 2 سال 230/000
3 سایت داخلی و اختصاصی مالکیت یک سایت جامع و کامل، در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 3 سال 330/000
4 سایت داخلی و اختصاصی مالکیت یک سایت جامع و کامل، در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 4 سال 420/000
5 سایت داخلی و اختصاصی مالکیت یک سایت جامع و کامل، در کنار همکاران و رقبای تجاری خود، در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 5 سال 500/000

درج اسلایدر تبلیعاتی، قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (مرتبط با سامانه انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر تک سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 ماه 500/000
2 اسلایدر تک سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 2 ماه 900/000
3 اسلایدر تک سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 3 ماه 1/200/000
4 اسلایدر تک سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 6 ماه 2/100/000
5 اسلایدر تک سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 سال 3/600/000

درج اسلایدر تبلیعاتی، قابل نمایش در پایین یک یا تعدادی از سامانه های انتخابی شما در هلدینگ انتخابی (مرتبط با یکی از سامانه های هلدینگ انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پایین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 1 ماه 400/000
2 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پایین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 2 ماه 700/000
3 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پایین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 3 ماه 900/000
4 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پایین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 6 ماه 1/500/000
5 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پایین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 1 سال 2/400/000

درج اسلایدر تبلیغاتی، قابل نمایش در پایین یک، کل یا تعدادی از سامانه های انتخابی شما از 1 سامانه تا 1000 سامانه (با هر موضوعی در کل هلدینگ و سامانه ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر همه سامانه ها قابل نمایش در پایین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 ماه 200/000
2 اسلایدر همه سامانه ها قابل نمایش در پایین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 2 ماه 350/000
3 اسلایدر همه سامانه ها قابل نمایش در پایین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 3 ماه 450/000
4 اسلایدر همه سامانه ها قابل نمایش در پایین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 6 ماه 750/000
5 اسلایدر همه سامانه ها قابل نمایش در پایین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 سال 1/200/000

درج آگهی های متنی، در فرصت های شغلی، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 فرصت های شغلی آگهی متنی، قابل نمایش در هر کدام از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 فرصت های شغلی آگهی متنی، قابل نمایش در هر کدام از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 فرصت های شغلی آگهی متنی، قابل نمایش در هر کدام از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 فرصت های شغلی آگهی متنی، قابل نمایش در هر کدام از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 فرصت های شغلی آگهی متنی، قابل نمایش در هر کدام از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000