پرتال ملی مک وب:

تجمیع مشاغل / سایت دهی به مشاغل

با هدف: دسترسی سهل و آسان تک تک کاربران، به تک تک مشاغل سراسر کشور

در سامانه مرتبط با کسب و کار خود عضو شوید / در کنار سیل عظیمی از همکاران و رقبای تجاری تان قرار بگیرید

یک وب سایت حرفه ای و اختصاصی دریافت کنید / بدون تلاش به ایرانی بزرگ معرفی شوید و از ده ها مزیت دیگر عضویت بهره مند شوید

تعرفه ها

تعرفه ها

مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 1 سال 220/000
2 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 2 سال 420/000
3 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 3 سال 600/000
4 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 4 سال 760/000
5 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 5 سال 900/000

درج اسلایدر تبلیعاتی، قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (موضوع آگهی، مرتبط با سامانه انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 ماه 500/000
2 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 2 ماه 900/000
3 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 3 ماه 1/200/000
4 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 6 ماه 2/100/000
5 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 سال 3/600/000

درج اسلایدر تبلیعاتی، قابل نمایش در پائین یک، تعدادی و یا کل سامانه های هلدینگ انتخابی (موضوع آگهی، مرتبط با یکی از سامانه های هلدینگ انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 1 ماه 400/000
2 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 2 ماه 700/000
3 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 3 ماه 900/000
4 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 6 ماه 1/500/000
5 اسلایدر مرتبط با هلدینگ قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 1 سال 2/400/000

درج اسلایدر تبلیعاتی، قابل نمایش در پائین یک، تعدادی و یا کل سامانه های هلدینگ های انتخابی شما از 1 تا 1000 سامانه (درج آگهی در این بخش، با هر موضوعی می تواند باشد)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 ماه 200/000
2 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 2 ماه 350/000
3 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 3 ماه 450/000
4 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 6 ماه 750/000
5 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 سال 1/200/000

درج آگهی های متنی، در فرصت های شغلی، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000

درج آگهی های متنی، در ظرفیت های خالی، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000

درج آگهی های متنی، در پیشنهادات ویژه، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000