پرتال ملی مک وب:

تجمیع مشاغل / سایت دهی به مشاغل

با هدف: دسترسی سهل و آسان تک تک کاربران، به تک تک مشاغل سراسر کشور

در سامانه مرتبط با کسب و کار خود عضو شوید / در کنار سیل عظیمی از همکاران و رقبای تجاری تان قرار بگیرید

یک وب سایت حرفه ای و اختصاصی دریافت کنید / بدون تلاش به ایرانی بزرگ معرفی شوید و از ده ها مزیت دیگر عضویت بهره مند شوید

تعرفه ها

تعرفه ها

مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 1 سال 220/000
2 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 2 سال 420/000
3 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 3 سال 600/000
4 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 4 سال 760/000
5 وب سایت اختصاصی مالکیت یک وب سایت جامع، کامل و اختصاصی در کنار همکاران و رقبای تجاری تان و در سامانه مرتبط با کسب و کار شما 5 سال 900/000

درج اسلایدر سامانه، قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (موضوع آگهی، مرتبط با سامانه انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 ماه 500/000
2 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 2 ماه 900/000
3 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 3 ماه 1/200/000
4 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 6 ماه 2/100/000
5 اسلایدر مرتبط با سامانه قابل نمایش در بالای یکی از سامانه های انتخابی شما (سایز 350 * 1140) 1 سال 3/600/000

درج اسلایدر گروه، قابل نمایش در پائین یک، تا کل سامانه های گروه انتخابی (موضوع آگهی، مرتبط با یکی از سامانه های گروه انتخابی)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 1 ماه 400/000
2 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 2 ماه 700/000
3 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 3 ماه 900/000
4 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده هلدینگ مورد نظر شما (سایز 250 * 1140) 6 ماه 1/500/000
5 اسلایدر مرتبط با گروه قابل نمایش در پائین سامانه های انتخاب شده گروه انتخابی (سایز 250 * 1140) 1 سال 2/400/000

درج اسلایدر سامانه ها، قابل نمایش در پائین 1 تا 1000 سامانه مک وب (موضوع اسلایدر، آزاد)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 ماه 200/000
2 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 2 ماه 350/000
3 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 3 ماه 450/000
4 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 6 ماه 750/000
5 اسلایدر مرتبط با سامانه ها قابل نمایش در پائین هر کدام از سامانه های انتخابی مک وب (از 1 تا 1000 سامانه) سایز 250 * 560 1 سال 1/200/000

درج آگهی های متنی، در فرصت های شغلی، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 آگهی متنی در فرصت های شغلی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000

درج آگهی های متنی، در ظرفیت های خالی، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 آگهی متنی در ظرفیت های خالی آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000

درج آگهی های متنی، در پیشنهادات ویژه، قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما (نیازمندی ها)

ردیف عنوان توضیحات مدت نمایش قیمت (تومان)
1 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 ماه 30/000
2 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 2 ماه 55/000
3 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 3 ماه 75/000
4 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 6 ماه 135/000
5 آگهی متنی در پیشنهادات ویژه آگهی متنی (نیازمندیها) قابل نمایش در یکی از سامانه های انتخابی شما 1 سال 240/000