پرتال ملی مک وب:

مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط

فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران

پلیس سایت

ارسال فرم

کاربر گرامی:

لطفا هرگونه اعتراض یا شکایت احتمالی خود را جهت رفع مورد و تامین رضایت شما توسط مک وب از طریق فرم زیر به ما اعلام نمایید.