پرتال ملی مک وب در یک نگاه:

سایت دهی به مشاغل مختلف (تا سال ۱۴۰۰ هر کسب و کار در کشور، یک وبسایت اختصاصی

ایجاد 1000 سامانه تخصصی، برای تجمیع 1000 نوع کسب و کار رایج کشور

تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر کسب و کار در سامانه مرتبط

فضای تخصصی برای وبگردی و تأمین نیاز کاربران

پلیس سایت

ارسال فرم

کاربر گرامی:

لطفا هرگونه اعتراض یا شکایت احتمالی خود را جهت رفع مورد و تامین رضایت شما توسط مک وب از طریق فرم زیر به ما اعلام نمایید.