وبگردی و تامین نیاز کاربراناز آنجایی که در پرتال مک وب 700 عنوان سامانه قراردارد و هر سامانه اختصاصا برای یک محصول، خدمت، شغل و یا حرفه می باشد لذا بستر بسیار مناسبی جهت وبگردی تخصصی و تامین نیاز کاربران می باشد تا نسبت به نیاز و خواسته شان سامانه مرتبط را انتخاب و به جستجو بپردازند.