وبگردی و تامین نیاز کاربراناز آنجایی که در پرتال ملی مک وب 1000 عنوان سامانه قراردارد و هر سامانه اختصاصا برای یک محصول، یک خدمت، یک شغل و یا یک حرفه ای می باشد لذا بستر بسیار مناسبی جهت وبگردی تخصصی و تامین نیاز کاربران بوده تا نسبت به نیاز و خواسته شان سامانه مرتبط را انتخاب و به جستجو بپردازند.