مک وب در یک نگاه

® پرتال ملی مک وب:
✅ مجموعه ای از 700 سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور
✅ تجمیع همکاران و رقبای تجاری هر شغل در سامانه اختصاصی مرتبط
✅ فضای تخصصی برای وبگردی و تامین نیاز کاربران


  • مک وب، دارای 24 هلدینگ مشاغل می باشد
  • در هرکدام از هلدینگ ها، تعدادی سامانه سایت دهی به کسب و کارهای بزرگ کشور وجود دارد. (مجموعا 700 سامانه
  • هرکدام از سامانه های مک وب اختصاصا برای یک شغل، یک حرفه، یک محصول و یا یک خدمت است
  • صاحبان مشاغل و حرفه ها در سامانه مرتبط با شغل یا حرفه خود عضو می شوند
  • یک سایت داخلی و اختصاصی همراه با یوزر و پسورد اختصاصی در اختیار عضو مک وب، قرار می گیرد
  • حال در هرکدام از سامانه های مک وب انبوهی از صاحبان مشاغل و حرفه های یک محصول یا خدمت، بصورت تخصصی حضور خواهند داشت
  • در این صورت پرتال ملی مک وب که مجموعه ای از 700 سامانه تخصصی می باشد و هر کدام از سامانه ها مخصوص یک محصول، یک خدمت، یک شغل و یا یک حرفه می باشد، با انبوهی از کسب و کارهای همان محصول یا خدمت، فضای مناسبی است برای کاربران تا نسبت به نیاز و خواسته خود، سامانه مد نظر را انتخاب تا با انبوهی از محصول یا خدمات مورد نظر روبرو شوند


چکیده تعریف فعالیت مک وب، و یا مک وب در یک نگاه:

دسته بندی و تجمیع 700 عنوان شغل و حرفه در کشور و تحویل یک وبسایت حرفه ای جامع، کامل و اختصاصی به تک تک صاحبان مشاغل و حرفه ها در سامانه مرتبط با کسب و کارشان و در کنار همکاران و رقبای تجاری خود جهت دسترسی آسان و سریع کاربران در سراسر کشور