سامانه های تخفیف دار

پرتال ملی مک وب، به مناسبت های مختلف سال عضویت و سایت دهی به متقاضیان در بعضی از سامانه های خود را با تخفیف ارائه می نماید.

لیست سامانه هائی که درحال حاضر دارای تخفیف می باشند را در زیر ملاحظه فرمائید.


ردیف       نام سامانه                                                             درصد تخفیف               مناسبت                                                                زمان ارائه استفاده از تخفیف      وضعیت

1              کلیه سامانه های هلدینگ فنی و صنعتی              20% 1 ساله                 به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک                 15 مرداد الی 25 مرداد 98       انقضاء

2              کلیه سامانه های هلدینگ فنی و صنعتی              20% 5 ساله                 به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک                 15 مرداد الی 25 مرداد 98       انقضاء

3             خبرنگاران                                                             34% 1 ساله                به مناسبت روز خبرنگار                                         15 مرداد الی 25 مرداد 98       فعال


قیمت هر وب سایت اختصاصی 1 ساله در هر کدام از سامانه ها 150/000 تومان می باشد.

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 10% تخفیف 135/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 20% تخفیف 120/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 25% تخفیف 112/500  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 30% تخفیف 105/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 34% تخفیف  99/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 40% تخفیف  90/000  تومان

فروش وب سایت تخفیف دار 1 ساله با 50% تخفیف  75/000  تومان


قیمت هر وب سایت اختصاصی 5 ساله در هر کدام از سامانه ها 650/000 تومان می باشد.

فروش وب سایت تخفیف دار 5 ساله با 25% تخفیف 488/500  تومان