هلدینگ
گروه الکترونیک، موبایل و کامپیوتر
29 سامانه از هلدینگ گروه الکترونیک، موبایل و کامپیوتر