هلدینگ
فنی و صنعتی
114 سامانه از هلدینگ فنی و صنعتی