هلدینگ
فنی و صنعتی
115 سامانه از هلدینگ فنی و صنعتی