سامانه 118 مک وب

سامانه تجمیع اطلاعات ارتباطی اشخاص (همه مردم ایران)

145 سامانه از هلدینگ بازرگانی، کسب و کار و مدیریت


چرا مک وب را انتخاب کنیم؟ (از منظر صاحبان کسب و کار)
چرا مک وب را انتخاب کنیم؟ (از منظر کاربران)