هلدینگ
بازرگانی، کسب و کار و مدیریت
143 سامانه از هلدینگ بازرگانی، کسب و کار و مدیریت